میکروب شناسی

 

    مسئول علمی بخش : 

خانم سمانه مطلبی 

 

مسئول پرسنل بخش : 

خانم سمانه مطلبی 

  

پرسنل بخش :

خانم حمیده شبانی 

 

 

انجام کشت کلیه نمونه های کلینیکی و کشت نمونه های کلینیکی اختصاصی با درخواست پزشک شامل : کشت ادرار، آنالیز ادرار، کشت خلط و کشت کلیه مایعات بدن