ایمنی و بهداشت

 مسئول بخش :

آقای روزبه بهرامی نژاد 

 

پرسنل بخش :

خانم سمانه مطلبی 

 

 

این بخش مصون نگاه داشتن کارکنان از بیماریها و سالم نگه داشتن وضعیت جسمانی و روحی و محافظت کارکنان از آسیب های شغلی را به عهده دارد .

این بخش شامل کمیته ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه می باشد و متشکل از مسئول فنی آزمایشگاه ( دکتر روزبه بهرامی نژاد و دکتر سرگیز ورطنیان ) ، افسر ایمنی ( خانم سمانه مطلبی ) می باشد .