نمونه برداری

 مسئول علمی بخش :

آقای دکتر سرگیز ورطنیان 

 

مسئول پرسنلی بخش : 

خانم سمانه مطلبی 

 

پرسنل بخش : 

 خانم فاطمه آزادی ـ آقای شهاب اعلایی

 

 

در این بخش نمونه گیری بیماران انجام می شود