بیوشیمی بالینی

مسئول علمی بخش :

آقای دکتر سرگیز ورطنیان

 

 

مسئول پرسنلی بخش :

خانم ندا فراست  

 

پرسنل بخش :

 

خانم ندا  فراست 

 

 

این بخش با فعالیت در دو شیفت کاری و همکاری 5 نفر ، آزمایش های روتین و تخصصی بیوشیمی را بطور روزانه انجام می دهند.