سرم گیری

  مسئول علمی بخش: 

 

خانم سمانه مطلبی

  
مسئول پرسنلی بخش :   

 

 

خانم  اکرم فراست 

 

 

پرسنل بخش :  

 

 

 خانم ها  فرانک قهرمانی 

 

 

دراین بخش نمونه های سرپایی مربوط به پذیرش های سرپایی ونمونه های ارسالی  پس ازجداسازی براساس تعدادونوع تست ها وبعدازگرفتن لیست کاری وچیدن نمونه طبق ردیف لیست کاری به بخش های فنی فرستاده می شوند.