انگل شناسی

 

 مسئول علمی بخش :

خانم سمانه مطلبی 

 

 

مسئول پرسنلی بخش : 

خانم سمانه مطلبی

  

پرسنل بخش : 

خانم حمیده شبانی

بخش آزمایشگاه با روشهای معمول و روشهای خاص آزمایش های مربوط به شناسایی انگل های دستگاه گوارشی ، خونی و ....انجام می دهد.