برنامه هفتگی انجام آزمایشات

 

برنامه هفتگی انجام آزمایشات 

 

 

 تست های مربوط به بیوشیمی خون روزانه انجام می گیرد 

 

 تست های مربوط به خون شناسی و انعقاد خون روزانه انجام می گیرد 

 

 تست های مربوط به آنالیز ادرار و مدفوع و اسپرموگرام روزانه انجام می گیرد 

 

 تست های عدم اعتیاد اولیه روزانه انجام می گیرد 

 

 تست های مربوط به بخش سرولوژی و هورمون شناسی به صورت زیر انجام می گیرد:

 

 

 

 شنبه   TSH - T3 - T4 - T3UP - F.T4 - F.T3

 

 

 یکشنبه   LH - FSH - PRL - PSA - F.PSA

 

 

 دوشنبه   Testosteron - Progesteron - DHEA - Free.test - Estrdiol - 17 OHPro

 

 

 

 چهارشنبه   Ferritin - Helico IgG , IgA , IgM

 

 

 

 پنج شنبه   HBC - HIV - HCV - HBSAg