خون شناسی و انعقاد

 مسئول علمی بخش:

آقای دکتر سرگیز ورطنیان 

 

مسئول پرسنلی بخش :

خانم زهرا نهنگی

 

پرسنل بخش :

خانم زهرا نهنگی

 
 

در حال حاضر هماتولوژی با داشتن دانش فنی روز و کارشناسان کار آزموده خود و با بکار گیری دستگاه ها و تجهیزات مدرن روزانه بطور میانگین انجام 600 تست  را بر عهده دارد.

کلیه ی جواب ها پس از انجام آزمایش , دوباره مورد ارزیابی قرار گرفته و در موارد ضروری پیشنهادات لازم به پزشک معالج ارائه می گردد .