قارچ شناسی

 

مسئول علمی و پرسنل بخش :

 

خانم سمانه مطلبی

 

 


این بخش آزمایشگاه شامل انجام آزمایش مستقیم و بررسی اسمیر نمونه های قارچ ، جلدی ، زیر جلدی و احشائی را انجام می دهد.