هورمون شناسی

مسئول علمی بخش :

 

آقای دکتر سرگیز ورطنیان 

 

 

مسئول پرسنلی بخش : 

 

خانم زهرا نهنگی 

 

 

پرسنل بخش : 

 

خانم ها زهرا نهنگی و فاطمه کیانی

 

 

بخش هورمون با دارا بودن دو دستگاه الایزاریدر آزمایش هورمون های تیروئیدی ، جنسی ، تومورمارکرها و ..... را در کوتاهترین زمان انجام می دهد .