نتایج ارزیابی خارجی کیفیت

 

External Quality Assessment system

EQAS

 

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر بهرامی نژاد مجموعه کارهای کنترل کیفی آزمایش ها و تجهیزات خود را بر اساس الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت به انجام می رساند

 

شما می توانید گواهی های شرکت در برنامه را مشاهده و دانلود نمائید

 

 

پیشگامان ایرانیان 

 

 

      سال 1392                           دوره اول                             دوره دوم                           دوره سوم

 

سال 1393                            دوره اول                           دوره سوم