نتایج ارزیابی خارجی کیفیت

 

External Quality Assessment system

EQAS

 

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر بهرامی نژاد مجموعه کارهای کنترل کیفی آزمایش ها و تجهیزات خود را بر اساس الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت به انجام می رساند

 

 

شما می توانید گواهی های شرکت در برنامه را مشاهده و دانلود نمائید

 

 

 

پیشگامان ایرانیان 

 

 

                                                     

 

                                                                   سال 1401                  دوره اول بیوشیمی        دوره اول هماتولوژی

                                                                                                    دوره دوم بیوشیمی      دوره دوم هماتولوژی