خون گیری

  

 

مسئول علمی بخش: 

 

خانم سمانه مطلبی

  
مسئول پرسنلی بخش :

خانم سمانه مطلبی

 

 

پرسنل بخش :

آقای شهاب اعلایی و خانم فاطمه آزادی 

 

این بخش مجهز به بخش‌های مجزا جهت نمونه‌گیری نوزادان ، نمونه‌گیری خانمها و آقایان و نمونه‌گیری اورژانس در فضای مناسب می‌باشد. این بخش مجهز به تجهیزات ویژه جهت نمونه‌گیری با  استفاده از لوله‌های وکیوتینر (عدم استفاده از سرنگ) می‌باشد. رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشت جهت بیماران و پرسنل به بهترین نحو و طبق اصول و الزامات مرجع سلامت صورت می‌گیرد.