ایمونولوژی

مسئول علمی بخش : 

آقای دکتر سرگیز ورطنیان 

 

مسئول پرسنلی بخش : 

خانم زهرا نهنگی 

 

پرسنل بخش :

خانم زهرا نهنگی و فاطمه کیانی

 

بخش ایمونولوژی آزمایشگاه از بخش های تخصصی این مرکز بوده و آزمایشاتی که در این بخش انجام میشوند شامل :

آزمایشاتی که جهت تشخیص بیماریهای اتو ایمیون بوده که به صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود و آزمایشاتی که جهت تشخیص بیماری های عفونی و ویروسی و باکتریال و انگلی که با روش الایزا انجام می گردند . لازم به ذکر است که کلیه ی آزمایشات تحت برنامه کنترل کیفی بوده و از لحاظ صحت و دقت بررسی می شوند