شرایط لازم برای نمونه گیری

شرایط لازم برای نمونه گیری

 برای انجام آزمایشات نیاز به رعایت  ناشتایی به مدت 10 - 12 می باشد

پرسنل می بایست در ساعت مشخص هماهنگ شده توسط شرکت در محل مورد نظر حضور داشته باشند

در هنگام پذیرش توسط  مسئول پذیرش کارت پرسنلی و یا کارت شناسایی همراه داشته باشند

هرگونه سوابق بیماری نظیر  دیابت و یا چربی خون و کم خونی و ..... را می بایست به پرسنل آزمایشگاه اطلاع دهند