آزمایشات درخواستی طب کار

  آزمایشات کارت سلامت 

   FBS ، CR ، TG ، CHOL  ، HDL/LDL ، CBC ، U/A

آزمایشات بدو استخدام 

FBS , CR , TG , CHOL , SGOT , SGPT , CBC , U/A 

 

و در صورت درخواست طب کار آزمایش عدم اعتیاد سه تستی که شامل مورفین ، آمفتامین ، متامفتامین  می باشد