پذیرش و جوابدهی

 مسئول علمی بخش : 

آقای دکتر سرگیز ورطنیان 

 

مسئول پرسنلی بخش : 

خانم محبوبه گرجی 

 

پرسنل بخش و مسئول سایت :

خانم محبوبه گرجی ـ خانم فاطمه آزادی

   

 

بعد از پذیرش ، تستها طبق برنامه هفتگی انجام می شوند . در ضمن هر روز جواب ها طبق درخواست مراجعه کنندگان از طریق فکس ، ایمیل ، بار گزاری در سایت و در شرایط اورژانس به صورت تلفنی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.