تضمین کیفیت

 

مسئول بخش :

خانم سمانه مطلبی

 

در این بخش آقای دکتر روزبه بهرامی نژاد ، آقای دکتر سرگیز ورطنیان و خانم سمانه مطلبی

تضمین کیفیت آزمایشگاه را به عهده دارند